Nasze innowacje

Nasze innowacje

 

 

 

 

DZIECI 4- 5-6 LETNIE INNOWACJA “GŁÓWKA PRACUJE, LICZY I KODUJE”

 

Rozwój cywilizacji, odkrycia naukowe, rozwój systemów społecznych powodują, że w dzisiejszym świecie wzrasta zainteresowanie nowymi technologiami. Są one niezastąpione w rozwiązywaniu wyzwań, przed którymi stoi  współczesne, cyfrowe pokolenie. „Główka pracuje, liczy i koduje” to program opierający się na założeniu uznającym programowanie za kluczową kompetencję XXI wieku, trzeci (obok języka ojczystego i jednego języka obcego) – język, który każdy człowiek powinien znać choć na podstawowym poziomie, by rozumieć otaczający go świat i zachodzące w nim zmiany. Nauczanie programowania nie jest celem samym w sobie, ale wzbogaca nauczanie, integruje i rozwija treści w nim zawarte w twórczy sposób.
  Innowacja obok przekazania uczestnikom zajęć konkretnej wiedzy i umiejętności  ma na celu aktywizację dzieci oraz pomoc w przełamaniu ich wewnętrznych oporów, jak również dostrzeżenie swojej wartości. Umiejętnie podsunięte wskazówki, sposoby analizowania danych mogą stać się dla dziecka doskonałą pomocą w poruszaniu się po współczesnym labiryncie informacji. Wyposażą dziecko w aparat ułatwiający odróżnianie danych istotnych od zbędnych i wspomagający twórcze przetwarzanie i kreowanie rzeczywistości.

  Z naszych obserwacji wynika, iż dzieci posiadają  różne umiejętności przyswajania wiedzy, jednakże dominującym jest kinestetyczny, co oznacza, iż zdobywaniu wiedzy i umiejętności towarzyszy im duża aktywność ruchowa oraz poznawcza. Ponadto większość dzieci stanowią wzrokowcy. Takie sposoby przetwarzania informacji są  niewątpliwie zasobem zespołów, jednakże pojawiają się również trudności z koncentracją uwagi, co ma wpływa na jakość i prawidłowość wykonywanych zadań. Biorąc pod uwagę specyfikę funkcjonowania poszczególnych dzieci oraz całej  grupy a także fakt, iż podstawą w edukacji są osobiste doświadczenia dzieci, pojawiła się potrzeba napisania innowacyjnego programu wspomagającego rozwój dzieci przy uwzględnieniu kinestetycznego i wzrokowego stylu nabywania różnych umiejętności. Ponadto podstawową formą aktywności dziecka przedszkolnego jest zabawa. To w niej zapoznajemy się ze skomplikowanymi koncepcjami, poglądami i emocjami. Poprzez zabawę dzieci zdobywają różne umiejętności, uczą się rozwiązywać problemy wtedy, kiedy z pełnym zaangażowaniem bawią się w gry przeznaczone specjalnie dla nich, które stymulują zarówno ciało, jak i umysł. Zabawa to najkorzystniejsza forma pracy z dzieckiem aktywnym psychoruchowo, gdyż angażuje wszystkie zmysły.

  Innowacja stanowi zatem wzbogacenie programu edukacyjnego o oddziaływanie wielozmysłowe w edukacji matematycznej a w szczególności logiczne myślenie. Uzupełnienie  o takie oddziaływania wspiera bazę, w oparciu o którą dziecko tworzy pojęcia i wszechstronne umiejętności m.in. matematyczne, językowe, społeczne, wspiera korektę zaburzeń, promuje rozwój.

 

CEL GŁÓWNY INNOWACJI :
Zgodnie z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego, innowacja ma na celu:

 • Rozwijanie postawy intelektualnej i emocjonalnej wyrażającej się w twórczym, logicznym i krytycznym myśleniu, samodzielnym pokonywaniu trudności i analizowaniu zjawisk w codziennym życiu.
 • Doskonalenie umiejętności językowych;
 • Rozwijanie umiejętności nabywania wiedzy jako sposobu zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji;

 

DOBÓR TREŚCI KSZTAŁCENIA

 

Treści nauczania - podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest zgodna z obowiązującymi treściami.

 

 • Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów.
 • Rozwijanie kompetencji społecznych.
 • Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa.

 

Metody nauczania:

 • metody oparte na praktycznej działalności dzieci
 • metody aktywizujące: burza mózgów, gry dydaktyczne, symulacyjne, gamifikacja, metoda projektowa

Formy pracy:

1. Praca indywidualna (jednolita, zróżnicowana) .
2. Praca zbiorowa (jednolita, zróżnicowana):
- praca w grupach
- praca z całą grupą

Środki dydaktyczne: zasoby Internetu – scenariusze Mistrzów Kodowania, mata do kodowania, zasoby audio i video, własne narzędzia dydaktyczne, gry.

 

OCZEKIWANE EFEKTY WDROŻENIA INNOWACJI

 • Wyposażenie dzieci w umiejętności posługiwania się algorytmami.
 • Pełny poziom ociągnięcia założonych celów w odniesieniu do wymagań programowych dostosowanych do możliwości dziecka.
 • Poprawa jakości poznawania otaczającego świata.
 • Wzrost kreatywności.
 • Umiejętność logicznego myślenia i wnioskowania.
 • Umiejętność współpracy w grupie.
 • Dzielenie się swoją wiedzą z rówieśnikami.
 • Zwiększenie świadomości dzieci nt. bezpiecznego korzystania z urządzeń technologicznych. 

GRUPA WESOŁE MISIE- INNOWACJA  "POZNAJEMY PRZYRODĘ"

Wiek przedszkolny charakteryzuje się niespożytym zaciekawieniem, chęcią poznawania i odkrywania, niezliczonymi pytaniami, poszukiwaniami, doświadczaniem. Żeby dzieci całe życie były chętne w czerpaniu wiedzy, poznawaniu świata nie należy tej naturalnej ciekawości hamować. Dlatego w grupie Wesołe Misie będziemy działać na tych polach, które dają dzieciakom pełen wachlarz możliwości rozwijania poznawczej aktywności. Przez cały rok dzieci będą oglądać, dotykać tworzyć przeróżne elementy świata ożywionego i nie ożywionego. W ramach innowacji „Poznajemy przyrodę” skoncentrujemy się nie tylko na roślinach, ale i zjawiskach atmosferycznych, konstelacjach, jedzeniu. Poprzez obserwacje i wykonywanie prostych doświadczeń będziemy kształtować umiejętność lepszego rozumienia zjawisk  przyrodniczych, fizycznych, chemicznych. Skoncentrujemy się na rozwijaniu kreatywnego myślenia, pobudzanie ciekawości, aktywności poznawczej. Postaramy się poszerzyć słownik dziecka o nowe definicje i pojęcia, a przede wszystkim będziemy obcować z przyrodą poprzez zabawy, spacery i wycieczki, obserwacje i doświadczenia.

 

GRUPA GUMISIE- INNOWACJA "TAJEMNICZY OGRÓD"

Rośliny odgrywają bardzo ważną rolę w życiu człowieka. Są wykorzystywane jako źródło pożywienia, materiałów budowlanych i odzieży. Znajdują zastosowanie w farmakologii, kosmetologii, w przemyśle tkackim i drzewnym. Tworzą nasze naturalne środowisko, usuwają dwutlenek węgla, dostarczają niezbędnego do życia tlenu, wywierają duży wpływ na zdrowie i samopoczucie ludzi. Poprawiają jakość życia. Ostatnio zaczęto zwracać większą uwagę na funkcje terapeutyczne i społeczne , jakie zarówno bierny jak i aktywny kontakt z roślinami pełni w życiu człowieka, wpływając na jego zdrowie fizyczne i psychiczne oraz relacje społeczne. Czynna terapia ogrodnicza stwarza poczucie przydatności, rozwija kreatywność. Korzystna jest też terapia bierna czyli przebywanie w ogrodzie czy widok roślin. Korzyści wynikające z przebywania w otoczeniu roślin są dobrze udokumentowane w literaturze dla dzieci, przykładem jest Tajemniczy ogród Frances Hodgson Burnett. W innowacji wykorzystane zostaną fragmenty książki Tajemniczy ogród: motyw dziecka (afirmacja świata, odkrywanie tajemnic) oraz motyw przyrody (natura ma właściwości uzdrawiające).

Cele ogólne:

 • pogłębienie wiedzy z edukacji ogrodniczo – przyrodniczej,
 • kształtowanie emocjonalnego stosunku do przyrody,
 • wdrażanie do celowej pracy i rozbudzenie wiary we własny siły,
 •  podnoszenie motywacji do pokonywania trudności,
 • rozwijanie umiejętności relaksowania się,
 • podnoszenie poczucia własnej wartości,
 • zacieśnianie więzi koleżeńskich, współdziałanie w grupie,
 • odkrywanie zewnętrznego świata, poznawanie ludzi i miejsc.

Dzieci uczestniczące w innowacji osiągną zasób cech i umiejętności:

 • ciekawość badawczą,
 • zdolność do analizowania,
 • wyobraźnię i fantazję,
 • radość z eksperymentowania i działania,
 • umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy i doświadczeń, przetwarzanie ich.

 

GRUPA USZATKI- INNOWACJA- "PRZYRODNICZE ABECADŁO"

W naszym Przedszkolu od dawna realizuje się treści z zakresu edukacji ekologicznej kształtując u dzieci prawidłowe postawy wobec środowiska, które je otacza. W obecnych czasach duże znaczenie mają pojęcia: ekologia, edukacja ekologiczna, recycling oraz ochrona środowiska. Już od najmłodszych lat należy uświadamiać dzieci, że nie mamy prawa niszczyć przyrody- jesteśmy jej częścią. W trakcie innowacji dzieci poznają przyrodę poprzez własne działania i eksperymentowanie, samodzielnie odkrywając tajniki przyrody gromadząc nowe doświadczenia. Wiedza zdobyta w ten sposób jest pełniejsza i trwalsza.

Cele ogólne:

 • Rozwijanie zainteresowań uczniów problematyką ekologiczną.
 • Kształtowanie emocjonalnego stosunku do przyrody.
 • Propagowanie ekologicznego stylu życia.
 • Wzbudzenie chęci i motywów do działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska.

Praca w grupie realizujące czynności w oparciu o zajęcia prowadzone z całą grupą, w małych zespołach i indywidualnie w ciągu pobytu dziecka w przedszkolu z zachowaniem zalecanych warunków i sposobów realizacji. Nauczyciel będzie pracował w oparciu o podstawę programową oraz wybrany program wychowania przedszkolnego, który zostanie wzbogacony o treści zawarte w projekcie edukacyjnym.

  

Aktualności