Menu

Nasze Przedszkole

Nasze Przedszkole

Nasze Przedszkole

Nasze przedszkole łączy to, co bliskie, naturalne i zdrowe w życiu dziecka z mądrym poruszaniem się we współczesnym świecie. Uczy tego, co ważne jest dzisiaj i ważne będzie jutro. Przedszkole odkrywa i rozwija:

 • niepowtarzalność każdego malucha,
 • zainteresowania dziecka światem społeczno-przyrodniczym i zdrowiem,
 • umiejętne korzystanie z możliwości jakie niesie język technologii komunikacyjno- informacyjnych.

 

         Przedszkole Nr 9 im. Pluszowego Misia  mieści się w Tychach przy ul. Brzozowej 41.
Przedszkole jest czynne
od poniedziałku do piątku w godzinach 6.oo- 17.oo

Przedszkole zajmuje pomieszczenia w bloku mieszkalnym. Uczęszcza do niego 100  dzieci w wieku  3 – 6 lat. W przedszkolu są cztery sale zabaw, a w nich grupy dziecięce:

3 latki  -PUCHATKI   

4-5 latki – WESOŁE MISIE

 5-6 latki – GUMISIE

6 latki – USZATKI

     W przedszkolu dzieci przebywają pod opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Skład rady pedagogicznej znajduje się na tablicy ogłoszeń w szatni przedszkola. Tam też można znaleźć wszelkie wiadomości na temat pracy przedszkola i instytucji z nim związanych. Wszyscy pracownicy starają się by dzieci w naszym przedszkolu czuły się jak w domu, były bezpieczne, radosne i otwarte. W nowym roku szkolnym zapraszamy rodziców do współpracy, częstych kontaktów z nauczycielami, oraz uczestnictwa w różnych formach zajęć. Wspólnie stwórzmy dzieciom warunki do wspaniałego dzieciństwa.

W naszym przedszkolu dziecko może skorzystać z 3 posiłków:
- śniadanie godz. 8.45/młodsze grupy, godz. 9:00/starsze grupy
- obiad godz.11.45/ młodsze grupy, godz. 12:00/starsze grupy
- podwieczorek godz. 14:00,
które przygotowuje się zgodnie z zasadami zdrowego żywienia przedszkolaka.

Pracę dydaktyczno - wychowawczą prowadzimy w oparciu o:

Program edukacji przedszkolnej na rok szkolny 2020/2021: 

 • "Rozwój – Wychowanie – Edukacja"- Anna Stalmach-Tkacz, Karina Mucha

Program wspomagający:

 • „Dziecięca matematyka”- program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych- E. Gruszczyk- Kolczyńska, E. Zielińska
 • "Program nauczania j. angielskiego w przedszkolu" - B. Czekańska, I. Lipińska
 • "Kocham dobrego Boga"- program nauczania religii w przedszkolu - J. Snopek, D. Karpiński

 

Proces uczenia się wspomagamy poprzez stosowanie metod aktywizujących w pracy z dziećmi, m.in.:

Stosowanie różnorodnych metod pracy wynika z różnych potrzeb dzieci, tak, aby wiodące kanały przetwarzania informacji charakterystyczne dla każdego dziecka były aktywne w procesie nabywania nowej wiedzy i umiejętności. Małe dzieci aktywnie badają swoje otoczenie i otaczający je świat poprzez zabawę. Manipulując przedmiotami, odgrywając role, eksperymentując są naturalnie zaangażowane w proces uczenia się poprzez zabawę. Rozwijają wówczas swoje zmysły, myślenie, uczą się rozwiązywania problemów, wzbogacają swój język, nabywają odporności emocjonalnej, współdziałają w grupie. Koncepcja pracy naszego przedszkola zakłada wykorzystywanie następujących metod polisensorycznych:

 • lapbooking jako metoda wielozmysłowego przetwarzania informacji,
 • Kodowanie na dywanie - wprowadzenie do programowania, rozwój logicznego myślenia, twórcze rozwiązywanie problemów, tworzenie prostych algorytmów działania, poznanie języka nowoczesnych technologii, rozwijanie inteligencji wizualno-przestrzennej,
 • Begining literacy - wprowadzenie najmłodszych w świat aktywnego odbiorcy literatury - metoda opracowana przez Uniwersytet w Akureyri - Islandia, metoda zaadaptowana do polskich realiów przez autora koncepcji,
 • GBL - rozwijanie myślenia, twórcze rozwiązywanie problemów, nabywanie odporności emocjonalnej, współdziałania w grupie się poprzez wykorzystywanie i tworzenie własnych gier,
 • gamifikacja,
 •  twórcze opowiadania - rozwój myślenia, rozwój sprawności językowej, bogacenie słownictwa,
 •  tworzenie własnych StoryLine- rozwój myślenia przyczyna-skutek, sekwencji czasowych, poszukiwanie własnych, twórczych rozwiązań,
 •  Dziecięca matematyka E. Gruszczyk- Kolczyńskiej,  Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
 • pedagogika zabawy Klanza,
 • logorytmika,
 • gry terenowe,
 • gimnastyka rytmiczna Kniessów,
 • gimnastyka twórcza Labana i Orffa,
 • metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne,  drama,
 • elementy "Porozumienia bez przemocy" M. Rosenberga,
 • elementy Glottodydaktyki prof. Rocławskiego,
 • elementy metody symultaniczo-sekwencyjnej prof. Cieszyńskiej,
 • elementy metody C. Fraineta,
 • techniki origami i mandali,
 • elementy metody D. Dziamskiej
 • elementy kinezjologii edukacyjnej Dennisona - integracja prawej i lewej półkuli - niezbędna w procesie nabywania wiedzy i umiejętności.

Tradycją naszej placówki są:

- imprezy rodzinne (m.i. Pasowanie na przedszkolaka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny, spotkania jasełkowe, Kiermasz zdrowej żywności),

- udział w akcjach charytatywnych (m.i. Pełna miska dla schroniska, Wkręć się w pomaganie, Szlachetna paczka, pomoc dla fundacji Serduszko), 

- imprezy okolicznościowe (m.i. Dzień Przedszkolaka, Dzień Pluszowego Misia, Dzień Ziemi, Dzień Dziecka, Mikołajki, Wigilia całej społeczności przedszkolnej, bale okolicznościowe, Tydzień europejski),

- konkursy międzyprzedszkolne, m.i.: „Wierszowisko”- konkurs poezji dziecięcej, festiwal piosenki ekologicznej.

Nasi wychowankowie poznają tradycje Śląska - biorą udział w cyklicznie organizowanych na terenie naszej placówki Spotkaniach Śląskich. Uczestniczą również w wielu wycieczkach edukacyjnych i rekreacyjnych, wyjściach do teatru, kina. Biorą udział w licznych konkursach plastycznych, muzycznych, ekologicznych oraz w Przeglądach Jasełek, Prezentacjach Artystycznych Przedszkolaków, Spartakiadach Sportowych Przedszkolaków.

Przedszkole wspiera rodziców w wychowaniu dziecka na dobrego i szczęśliwego człowieka, dojrzałego społecznie i emocjonalnie. Rodzice mogą uczestniczyć w zajęciach otwartych, spotkaniach rodzinnych, okolicznościowych, konsultacjach psychologiczno-pedagogicznych, prelekcjach specjalistów organizowanych na terenie placówki.

W ramach wychowania przedszkolnego dzieci mogą korzystać bezpłatnie z:

- zajęć z języka angielskiego dla wszystkich dzieci, a na wniosek rodziców w zajęciach religii,

- terapii logopedycznej (po wcześniejszej diagnozie przez specjalistę zatrudnionego w przedszkolu),
- gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej prowadzonej przez nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje;
- zajęć adaptacyjne dla dzieci 3-letnich oraz ich rodziców w ostatnim tygodniu sierpnia;
- zajęć terapeutycznych dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
- zajęcia w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej;
- zajęć plastycznych, teatralnych, tanecznych;

- zajęć z kodowania.

 

 

 

Aktualności

Informacja prawna