Nasze Przedszkole

Programy ogólnopolskie

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

KLUCZEM DO WIEDZY I SPRAWNOŚCI UMYSŁU JEST CZYTANIE.  Czytanie rozwija język, język zaś stanowi podstawę dla myślenia, w tym także matematycznego. Czytanie otwiera dostęp do skarbnicy ludzkiej myśli i wiedzy. Tymczasem wielu ludzi choć umie czytać - nie czyta. Dlaczego? Ponieważ...

Najskuteczniejszym sposobem wychowania czytelnika na całe życie jest głośne czytanie dziecku dla przyjemności!

Czytanie na głos niemowlęciu stymuluje rozwój jego mózgu.

Czytanie kilkulatkowi rozbudza w nim ciekawość świata i pomaga mu zrozumieć siebie i innych.

Wspólne głośne czytanie z nastolatkiem pomoże mu pokonać wiele problemów wieku dorastania.

Bardzo wiele zależy od rodziców. Jeżeli chcą by ich dzieci były mądre i odnosiły sukcesy w szkole i życiu powinni znaleźć czas by codziennie czytać im przez 20 minut. Codzienne głośne czytanie dziecku warto zacząć jak najwcześniej i nie zarzucać go nawet gdy dziecko samo już dobrze czyta.

Codzienne głośne czytanie jest szczepionką przeciwko wielu niepożądanym wpływom i zagrożeniom dla umysłu i psychiki dziecka ze strony współczesnej cywilizacji.

MAMO TATO WOLĘ WODĘ

Program "Mamo, Tato, wolę wodę!" już od 2009 roku wspiera rodziców i nauczycieli w kształtowaniu zdrowych nawyków żywieniowych u najmłodszych. Jest on odpowiedzią na narastający w polskim społeczeństwie, zwłaszcza wśród dzieci, problem z nadwagą i otyłością. Postanowiliśmy aktywnie przeciwdziałać temu zjawisku i poprzez edukację oraz zabawę podkreślać rolę wody w codziennej diecie dziecka. Partnerami merytorycznymi programu są Instytut Matki i Dziecka i Instytut Żywności i Żywienia. IV edycja programu została objęta honorowym patronatem przez Ministra Edukacji Narodowej.

DZIECIŃSTWO BEZ PRÓCHNICY
Nasze przedszkole zostało przyjęte do realizacji międzynarodowego programy „Dzieciństwo bez próchnicy” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu.

Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Ministerstwo Zdrowia, którego liderem jest Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Celem głównym Projektu jest obniżenie częstotliwości występowania próchnicy zębów u dzieci w wieku 0-5 lat.

Cele bezpośrednie Projektu to:

1. poprawa zdrowia jamy ustnej dzieci w wieku 3-5 lat

2.wzrost świadomości i utrwalenie prawidłowych nawyków w zakresie higieny jamy ustnej w grupach docelowych.

Nasze przedszkole otrzyma:
-  wsparcie rodziców/opiekunów dzieci za pośrednictwem materiałów edukacyjnych i promocyjnych (rozpowszechnienie ulotek, maskotek, pakietów edukacyjnych)
- objęcie dzieci działaniami przez przeszkolonych nauczycieli  - wyposażenie w szczoteczki i pasty, przeprowadzanie zajęć realizowanych na rzecz grup docelowych związanych z dziećmi w wieku 3-5 lat dot. higieny jamy ustnej.

Program w przedszkolu ruszy na przełomie 2014/2015 roku, do tego czasu serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze strona internetowa i ciekawymi na niej informacjami dot. higieny jamy ustnej  http://www.zebymalegodziecka.pl/ czy tez strony na fb https://www.facebook.com/ZebyMalegoDziecka?fref=ts

BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE

Przedszkole posiada certyfikat " Bezpieczne Przedszkole". Naszym celem jest dbanie o bezpieczeństwo dzieci, kształtowanie świadomości zagrożeń i niebezpieczeństw czyhających na co dzień wokół dziecka, pobudzenie czujności oraz rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się dzieci w momentach niebezpiecznych dla zdrowia lub życia. Staramy się o otrzymanie Certyfikatu "Bezpiecznego Przedszkola", gdyż zdrowie i bezpieczeństwo naszych podopiecznych jest naszym priorytetem. 

Podczas realizacji programu do zadań przedszkola należy:
- przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia, ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu;
- uczenie postępowania zgodnego z zasadami warunkującymi bezpieczeństwo;
- wykorzystywanie codziennych sytuacji do oceny i samooceny zachowania innych osób i swoich własnych;
- kształtowanie czynnych postaw wobec własnego zdrowia i zdrowia innych;
- poznanie różnych postaw bohaterów literackich i filmowych oraz próby ich oceny;

Cele szczegółowe programu to:
- poznanie najbliższego środowiska
- wdrażanie do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa
- rozbudzanie zainteresowań bezpieczeństwem i kulturą ruchu drogowego
- doskonalenie orientacji przestrzennej, kształcenie spostrzegania wzrokowo – słuchowego i wyobraźni przestrzenno – czasowej , sprawności psycho – motorycznej, uwagi, przewidywania następstw i skutków swoich działań
- kształtowanie umiejętności rozpoznawania sprzętów bezpiecznych i niebezpiecznych oraz umiejętności posługiwania się nimi
- kształtowanie pojęcia „obcy” , uświadomienie dzieciom zagrożenia ze strony nieznajomych
- przekazanie podstawowych informacji na temat obchodzenia się z lekarstwami
- poznanie podstawowych zasad zachowania się podczas zaistniałego niebezpieczeństwa ( pożaru, wypadku drogowego, choroby itp.)
- rozwijanie sprawności fizycznej
- wdrażanie do zdrowego trybu życia
- kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku.

Treści zawarte w programie „ Bezpieczny przedszkolak” całkowicie korelują z treściami nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 
Realizacja programu przewidziana jest na okres trzech lat, czyli cały okres pobytu dziecka w przedszkolu. Ma on na celu przekazanie dzieciom wiedzy i umiejętności mających uchronić je w przyszłości przed niebezpieczeństwem i przygotowanie do rozważnego i mądrego udziału w dorosłym życiu.

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

W roku szkolnym 2017/2018 realizowana jest kolejna edycja Programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”. Wzrost świadomości ludzi na temat szkodliwego działania dymu tytoniowego oraz restrykcyjne ograniczenia wprowadzone na drodze ustawodawczej spowodowały zmniejszenie stopnia społecznej akceptacji dla palenia tytoniu w miejscu pracy i miejscach publicznych. Zmiana w postrzeganiu palenia w obecności innych osób nie jest jednak tak widoczna w środowisku domowym, gdzie największa ekspozycja na dym tytoniowy ma miejsce w przypadku dzieci. Aby zminimalizować szkody zdrowotne i społeczne wynikające z biernego palenia dzieci Państwowa Inspekcja Sanitarna już po raz kolejny realizuje Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”, skierowany do dzieci uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz ich rodziców.

Aktualności