Nasze innowacje

Nasze innowacje

 

DZIECI 4- 5-6 LETNIE INNOWACJA “GŁÓWKA PRACUJE, LICZY I KODUJE”

 

Rozwój cywilizacji, odkrycia naukowe, rozwój systemów społecznych powodują, że w dzisiejszym świecie wzrasta zainteresowanie nowymi technologiami. Są one niezastąpione w rozwiązywaniu wyzwań, przed którymi stoi  współczesne, cyfrowe pokolenie. „Główka pracuje, liczy i koduje” to program opierający się na założeniu uznającym programowanie za kluczową kompetencję XXI wieku, trzeci (obok języka ojczystego i jednego języka obcego) – język, który każdy człowiek powinien znać choć na podstawowym poziomie, by rozumieć otaczający go świat i zachodzące w nim zmiany. Nauczanie programowania nie jest celem samym w sobie, ale wzbogaca nauczanie, integruje i rozwija treści w nim zawarte w twórczy sposób.
  Innowacja obok przekazania uczestnikom zajęć konkretnej wiedzy i umiejętności  ma na celu aktywizację dzieci oraz pomoc w przełamaniu ich wewnętrznych oporów, jak również dostrzeżenie swojej wartości. Umiejętnie podsunięte wskazówki, sposoby analizowania danych mogą stać się dla dziecka doskonałą pomocą w poruszaniu się po współczesnym labiryncie informacji. Wyposażą dziecko w aparat ułatwiający odróżnianie danych istotnych od zbędnych i wspomagający twórcze przetwarzanie i kreowanie rzeczywistości.

  Z naszych obserwacji wynika, iż dzieci posiadają  różne umiejętności przyswajania wiedzy, jednakże dominującym jest kinestetyczny, co oznacza, iż zdobywaniu wiedzy i umiejętności towarzyszy im duża aktywność ruchowa oraz poznawcza. Ponadto większość dzieci stanowią wzrokowcy. Takie sposoby przetwarzania informacji są  niewątpliwie zasobem zespołów, jednakże pojawiają się również trudności z koncentracją uwagi, co ma wpływa na jakość i prawidłowość wykonywanych zadań. Biorąc pod uwagę specyfikę funkcjonowania poszczególnych dzieci oraz całej  grupy a także fakt, iż podstawą w edukacji są osobiste doświadczenia dzieci, pojawiła się potrzeba napisania innowacyjnego programu wspomagającego rozwój dzieci przy uwzględnieniu kinestetycznego i wzrokowego stylu nabywania różnych umiejętności. Ponadto podstawową formą aktywności dziecka przedszkolnego jest zabawa. To w niej zapoznajemy się ze skomplikowanymi koncepcjami, poglądami i emocjami. Poprzez zabawę dzieci zdobywają różne umiejętności, uczą się rozwiązywać problemy wtedy, kiedy z pełnym zaangażowaniem bawią się w gry przeznaczone specjalnie dla nich, które stymulują zarówno ciało, jak i umysł. Zabawa to najkorzystniejsza forma pracy z dzieckiem aktywnym psychoruchowo, gdyż angażuje wszystkie zmysły.

  Innowacja stanowi zatem wzbogacenie programu edukacyjnego o oddziaływanie wielozmysłowe w edukacji matematycznej a w szczególności logiczne myślenie. Uzupełnienie  o takie oddziaływania wspiera bazę, w oparciu o którą dziecko tworzy pojęcia i wszechstronne umiejętności m.in. matematyczne, językowe, społeczne, wspiera korektę zaburzeń, promuje rozwój.

 

CEL GŁÓWNY INNOWACJI :
Zgodnie z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego, innowacja ma na celu:

 • Rozwijanie postawy intelektualnej i emocjonalnej wyrażającej się w twórczym, logicznym i krytycznym myśleniu, samodzielnym pokonywaniu trudności i analizowaniu zjawisk w codziennym życiu.
 • Doskonalenie umiejętności językowych;
 • Rozwijanie umiejętności nabywania wiedzy jako sposobu zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji;

 

DOBÓR TREŚCI KSZTAŁCENIA

 

Treści nauczania - podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest zgodna z obowiązującymi treściami.

 

 • Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów.
 • Rozwijanie kompetencji społecznych.
 • Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa.

 

Metody nauczania:

 • metody oparte na praktycznej działalności dzieci
 • metody aktywizujące: burza mózgów, gry dydaktyczne, symulacyjne, gamifikacja, metoda projektowa

Formy pracy:

1. Praca indywidualna (jednolita, zróżnicowana) .
2. Praca zbiorowa (jednolita, zróżnicowana):
- praca w grupach
- praca z całą grupą

Środki dydaktyczne: zasoby Internetu – scenariusze Mistrzów Kodowania, mata do kodowania, zasoby audio i video, własne narzędzia dydaktyczne, gry.

 

OCZEKIWANE EFEKTY WDROŻENIA INNOWACJI

 • Wyposażenie dzieci w umiejętności posługiwania się algorytmami.
 • Pełny poziom ociągnięcia założonych celów w odniesieniu do wymagań programowych dostosowanych do możliwości dziecka.
 • Poprawa jakości poznawania otaczającego świata.
 • Wzrost kreatywności.
 • Umiejętność logicznego myślenia i wnioskowania.
 • Umiejętność współpracy w grupie.
 • Dzielenie się swoją wiedzą z rówieśnikami.
 • Zwiększenie świadomości dzieci nt. bezpiecznego korzystania z urządzeń technologicznych. 

 

GRUPA USZATKI- INNOWACJA "ŻYJ W ZGODZIE Z NATURĄ"

W naszym Przedszkolu od dawna realizuje się treści z zakresu edukacji ekologicznej kształtując u dzieci prawidłowe postawy wobec środowiska, które je otacza. W obecnych czasach duże znaczenie mają pojęcia: ekologia, edukacja ekologiczna, recycling oraz ochrona środowiska. Już od najmłodszych lat należy uświadamiać dzieci, że nie mamy prawa niszczyć przyrody- jesteśmy jej częścią. W trakcie innowacji dzieci poznają przyrodę poprzez własne działania i eksperymentowanie, samodzielnie odkrywając tajniki przyrody gromadząc nowe doświadczenia. Wiedza zdobyta w ten sposób jest pełniejsza i trwalsza.

Cele ogólne:

 • Rozwijanie zainteresowań uczniów problematyką ekologiczną.
 • Kształtowanie emocjonalnego stosunku do przyrody.
 • Propagowanie ekologicznego stylu życia.
 • Wzbudzenie chęci i motywów do działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska.

Praca w grupie realizujące czynności w oparciu o zajęcia prowadzone z całą grupą, w małych zespołach i indywidualnie w ciągu pobytu dziecka w przedszkolu z zachowaniem zalecanych warunków i sposobów realizacji. Nauczyciel będzie pracował w oparciu o podstawę programową oraz wybrany program wychowania przedszkolnego, który zostanie wzbogacony o treści zawarte w projekcie edukacyjnym.

 

GRUPA GUMISIE- INNOWACJA "KREATYWNE ZABAWY PLASTYCZNE"

W przedszkolu zajęcia plastyczne pełnią szczególną rolę. Kształtują i rozwijają wrażliwość na piękno otaczającej nas rzeczywistości. Wzbogacają aktywność umysłową, pobudzają wyobraźnie i wyzwalają inicjatywę twórcza, kształtują osobowość oraz wzbogacają przeżycia. Twórczość plastyczna jest jedną  z ważniejszych form działalności dziecka. Podstawą skutecznego funkcjonowania we współczesnym świecie jest postawa twórcza. Dzieci są kreatywne z natury, dlatego tę wspaniałą zdolność należy w nich pielęgnować  rozwijać. Jak pokazuje praktyka kształcenie  rozwijanie umiejętności artystycznych stanowi podstawę rozwoju twórczości dziecięcej. Rozbudzanie zainteresowania sztuka, plastyką, odkrywanie w sobie naturalnych predyspozycji i uzdolnień skłania dziecko do samodzielnej twórczości i działania. W procesie samego tworzenia dziecko doznaje silnych przeżyć, a w swoich pracach ujmuje własne myśli  i uczucia. Natomiast nauczyciele poprzez rysunek i inne prace plastyczne poznają swoich wychowanków, ich emocje, aktualne samopoczucie, lęki radości, rozwój intelektualny, zainteresowania. Jednym z celów pracy w tym zakresie jest umożliwienie dziecku aktywnego poznaniu świata zgodnie z jego potrzebami, zainteresowaniami i dążeniami. Należy przy tym pamiętać, ze każdy jest indywidualnością i może odbierać świat na własny, niepowtarzalny sposób. Wdrażanie założeń innowacji, odbywać się będzie zgodnie z założeniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz zasada zachowania stopniowania trudności. Zajęcie będą odbywały się jeden raz w tygodniu w godzinach popołudniowych w sali przedszkolnej.

Cel ogólny:

- kształtowanie i rozwijanie umiejętności twórczych oraz uzdolnień plastycznych dzieci poprzez różnorodne działania artystyczne.

 

GRUPA GUMISIE- INNOWACJA MAŁY EKOLOG 

Wyrabianie nawyków związanych z poszanowaniem przyrody, najbliższego otoczenia i środowiska wpływa na wszechstronny rozwój osobowości dziecka. Już sam kontakt z przyrodą wywołuje uczucia opiekuńcze wobec niej. Jeżeli dziecko wykazuje intensywne zainteresowanie roślinami i zwierzętami oraz zjawiskami przyrodniczymi to równocześnie kształtuje się w nim silne i trwałe poczucie przynależności do najbliższego otoczenia. 
Innowacja przewiduje rozszerzenie materiału o problematykę ekologiczną wykraczającą poza treści w realizowanym programie edukacyjnym w grupie dzieci 5 letnich. Dzieci będą aktywnie poszukiwać i działać w warunkach naturalnych. W ten sposób zostanie pobudzona aktywność poznawcza dziecka oraz wiele sfer jego rozwoju.  Program innowacji ma na celu rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, pogłębiania wiedzy o otaczającym świecie przyrody oraz kształtowanie przyjaznej postawy wobec świata roślin i zwierząt. Należy uświadomić dzieciom, że są częścią przyrody oraz uwrażliwić je na przejawy degradacji środowiska.

W dobie szybkiego postępu cywilizacyjnego oraz gwałtownych zmian klimatycznych coraz większe znaczenie mają działania człowieka na rzecz ochrony przyrody. Problem ten dotyczy wszystkich mieszkańców Ziemi, a edukacja ekologiczna już od najmłodszych lat jest podstawą do racjonalnego postępowania w duchu szacunku do przyrody i jej ochrony teraz i w przyszłości. Należy ukazać nie tylko zagrożenia, ale i piękno przyrody by kształtować postawy ekologiczne. 

Celem innowacji jest:

 • Zdobywanie umiejętności obserwacji środowiska naturalnego.
 • Rozbudzenie wśród dzieci poszanowania do świata przyrody i potrzeby kontaktu z nią.
 • Rozwijanie postawy odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego.
 • Dostrzeganie nieprawidłowości w działaniach ludzkich i rozwoju cywilizacyjnym.
 • Wyrabianie nawyku segregowania odpadów, oszczędnego korzystania z zasobów Ziemi, konieczności recyklingu.
 • Budowanie szeroko pojętych postaw proekologicznych i czynna ochrona przyrody.
 • Poznanie podstawowych zasad ochrony środowiska naturalnego i podejmowanie działań w kierunku jego ochrony.
 • Promowanie stylu życia opartego o współistnienie człowieka w harmonii z całą przyrodą.
 • Rozpoznawanie zależności występujących w przyrodzie.
 • Zdobycie wiedzy na temat umiejętnego korzystania z zasobów Ziemi.
 • Integrowanie działań ekologicznych przedszkola i rodziny.

 

GRUPA WESOŁE MISIE- INNOWACJA "Z PRZYRODĄ NA TY"

Wiek przedszkolny jest idealnym czasem na poznanie przyrody i kształtowanie w przedszkolakach właściwych postaw wobec środowiska. Nasze przedszkole jest wyposażone w duży plac zabaw, posiada własny ogródek warzywny oraz rośnie w nim wiele gatunków drzew. Miejsce to jest doskonałe do rozbudzania wśród dzieci ciekawości i wrażliwości na otaczającą przyrodę. Obserwacja, bezpośredni kontakt ze światem roślin i zwierząt pozwala na kształtowanie wiedzy i umiejętności, ale przede wszystkim wyrabianiem odpowiednich postaw. Przeżywanie i obcowanie z pięknem przyrody, a także uwrażliwienie dzieci na konieczność dbania o otaczające je środowisko stają się fundamentem innowacji. Aby być z przyrodą na Ty należy poznać różne jej aspekty. Poprzesz szereg zaplanowanych działań dzieci poszerzą swoją świadomość, wzbogacą wiedzę, rozwiną umiejętności i ukształtują odpowiednie postawy proekologiczne.


Cele ogólne:
- rozbudzanie potrzeby kontaktu ze środowiskiem przyrodniczym,
- kształtowanie postaw proekologicznych,
- zapoznanie z życiem zwierząt i roślin w różnych środowiskach przyrodniczych,
- uwrażliwienie na piękno przyrody,
- kształtowanie umiejętności współdziałania i podczas wycieczek , obserwacji, różnorodnych prac na rzecz najbliższego środowiska.

 

  

Aktualności