Przedszkole Promujące Zdrowie

Zdrowie

 

 

Szanowni Rodzice,

w związku z realizacją projektu Przedszkole Promujące Zdowie mającym na celu podnoszenie jakości pracy naszego Przedszkola zwracamy się z prośbą o wypełnienie dwóch ankiet. Wskazówki zawarte w nich pomogą nam usprawnić funkcjonowanie naszej placówki.

Dyrektor Przedszkola wraz z Zespołem Koordynującym 

 

Ankiety są skierowane do Rodziców dzieci 5 i 6 - letnich. Aby je wypełnić należy kliknąć w podane poniżej linki:

Ankieta nr 1

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdl9vZBxBmSi1GcJbII_7P6pZcdZ4_Qgsm_32redRJDgUQ9Wg/viewform?usp=sf_link

Ankieta nr 2

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWLrv0EOgBsPFQvMd4LS2y_ac8-P4HEWkNj1oaj7-QH_3hKA/viewform?usp=sf_link


http://przedszkoletrabki.pl/pliki/obraz/logo-ppz-1524591755.jpg"Przedszkole Promujące Zdrowie"

 

Nasze przedszkole w roku szkolnym 2018/2019 rozpoczęło 

I etap przygotowawczy, trwający 1 rok,

w procesie tworzenia placówki promującej zdrowie

(zespół koordynujący Pani Małgorzata Duda i Pani Hanna Stankiewicz)

 PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE - OGÓLNA KONCEPCJA PROGRAMU:

Koncepcja programu opiera się na budowaniu związku między edukacją przedszkolną a promocją zdrowia w całym środowisku przedszkola. Promocja zdrowia zgodnie z Kartą Ottawską  jest  procesem umożliwiającym zwiększenie kontroli nad swoim zdrowiem w celu jego poprawy.

Przedszkole Promujące Zdrowie to miejsce, w którym podejmowane są wspólne działania – Nauczycieli, Pracowników Administracji i Obsługi, Rodziców i Dzieci - dla poprawy zdrowia i samopoczucia, wszyscy uczą się jak zdrowiej i lepiej żyć oraz zachęcają innych do podobnych działań.

 

Co to jest zdrowie?

Zdrowie – stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu, a nie tyko całkowity brak choroby czy niepełnosprawności. W ostatnich latach definicja ta została uzupełniona o sprawność do „prowadzenia produktywnego życia społecznego i ekonomicznego” a także wymiar duchowy.

Obecna definicja zdrowia przyjęta przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) jest następująca:
Zdrowie to nie tylko całkowity brak choroby, czy kalectwa, ale także stan pełnego, fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu (dobrego samopoczucia). 

We współczesnym podejściu do zdrowia uwzględnia się całościową koncepcję, która traktuje człowieka jako całość. Składają się na nią aspekty zdrowia:

- zdrowie fizyczne

- zdrowie psychiczne

- zdrowie społeczne

- zdrowie duchowe

 

Co to  jest promocja zdrowia?

Promocja zdrowia – proces umożliwiający jednostkom i grupom społecznym zwiększenie kontroli nad uwarunkowaniami zdrowia w celu poprawy ich stanu zdrowia, oraz sprzyjający rozwijaniu zdrowego stylu życia, a także kształtowaniu innych środowiskowych i osobniczych czynników prowadzących do zdrowia.

Pojęcia promocja zdrowia po raz pierwszy użył Henry Siegerist w roku 1945 umieszczając promocję zdrowia jako jeden z głównych czterech filarów medycyny obok zapobiegania chorobom, leczenia chorób i rehabilitacji. Utożsamiał wówczas promocję zdrowia z szeregiem działań prowadzących do zapewnienia odpowiednich warunków życia, pracy, kształcenia, kultury fizycznej oraz wypoczynku i rekreacji.

Za akt instytucjonalizacji promocji zdrowia uznaje się Kartę Ottawską (Ottawa Charter) uchwaloną w 1986 roku, definiującą promocję zdrowia jako „proces umożliwiający ludziom kontrolę nad własnym zdrowiem oraz jego poprawę przez podejmowanie wyborów i decyzji sprzyjających zdrowiu, kształtowanie potrzeb i kompetencji do rozwiązywania problemów zdrowotnych oraz zwiększanie potencjału zdrowia”.

Karta Ottawska wyróżnia pięć kierunków działań, których podjęcie uznaje się za konieczne dla stworzenia efektywnej strategii promocji zdrowia. Są to:

  1. określenie zdrowotnej polityki społecznej w państwie (m.in. poprzez ustalenie i sukcesywną realizację programów prozdrowotnej polityki społecznej, przy zapewnieniu realnych źródeł finansowania);tworzenie polityki Zdrowia Publicznego
  2. tworzenie środowisk wspierających zdrowie (osiągane poprzez rozwijanie wiedzy i umiejętności działań na rzecz zdrowia, angażowanie członków społeczeństwa poprzez sieć struktur społeczności lokalnych do aktywnego uczestnictwa w sprawach dotyczących zdrowia);
  3. wzmacnianie działań społecznych;
  4. rozwijanie umiejętności osobniczych - (indywidualnych)
  5. reorientacja świadczeń zdrowotnych (odejście od modelów ekonomiki szpitalnej w kierunku holistycznego ujmowania korzyści zdrowotnych, ekonomicznych i rozwojowych całego kraju).

 

Przedszkole promujące zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:

- dobremu samopoczuciu członków społeczności szkolnej

- podejmowaniu przez członków społeczności szkolnej działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzeniu zdrowego środowiska

 

Realizacja programu Przedszkole Promujące Zdrowie w naszym przedszkolu ma na celu:

- kształtowanie i wyrabianie pozytywnych zachowań w zakresie zdrowego i aktywnego stylu życia dzieci, pracowników i rodziców.

- upowszechnianie i uświadamianie koncepcji i działań Przedszkola Promującego Zdrowie.

 

Więcej informacji:

http://www.kpcen-torun.edu.pl/file/view/10594

 

 

Aktualności