Przedszkole Promujące Zdrowie

Zdrowie

 
 
 
"Przedszkole Promujące Zdrowie"

Nasze przedszkole w roku szkolnym 2019/2020 rozpoczęło 
realizację autorskiego programu edukacji zdrowotnej
„W zdrowym ciele – zdrowy duch”
w procesie tworzenia placówki promującej zdrowie 
Przedszkole Promujące Zdrowie to miejsce, w którym podejmowane są wspólne działania -
Nauczycieli, Pracowników Administracji i Obsługi, Rodziców i Dzieci- dla poprawy zdrowia i samopoczucia, wszyscy uczą się jak zdrowiej i lepiej żyć oraz zachęcają innych do podobnych działań.
Przedszkole promujące zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:
- dobremu samopoczuciu członków społeczności przedszkolnej,
- podejmowaniu przez członków społeczności przedszkolnej, działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzeniu zdrowego środowiska.

 
Realizacja programu Przedszkole Promujące Zdrowie w naszym przedszkolu ma na celu:
- kształtowanie i wyrabianie pozytywnych zachowań w zakresie zdrowego i aktywnego stylu życia i odżywiania dzieci, pracowników i rodziców.
- upowszechnianie i uświadamianie koncepcji i działań Przedszkola Promującego Zdrowie.

Co to jest zdrowie? 
Zdrowie – stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu, a nie tyko całkowity brak choroby czy niepełnosprawności. W ostatnich latach definicja ta została uzupełniona o sprawność do „prowadzenia produktywnego życia społecznego i ekonomicznego” a także wymiar duchowy.
Obecna definicja zdrowia przyjęta przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) jest następująca: zdrowie to nie tylko całkowity brak choroby, czy kalectwa, ale także stan pełnego, fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu (dobrego samopoczucia). 
We współczesnym podejściu do zdrowia uwzględnia się całościową koncepcję, która traktuje człowieka jako całość. Składają się na nią aspekty zdrowia:
- zdrowie fizyczne
- zdrowie psychiczne
- zdrowie społeczne
- zdrowie duchowe
Co to  jest promocja zdrowia?
Promocja zdrowia – proces umożliwiający jednostkom i grupom społecznym zwiększenie kontroli nad uwarunkowaniami zdrowia w celu poprawy ich stanu zdrowia, oraz sprzyjający rozwijaniu zdrowego stylu życia, a także kształtowaniu innych środowiskowych i osobniczych czynników prowadzących do zdrowia.

Pojęcia promocja zdrowia po raz pierwszy użył Henry Siegerist w roku 1945 umieszczając promocję zdrowia jako jeden z głównych czterech filarów medycyny obok zapobiegania chorobom, leczenia chorób i rehabilitacji. Utożsamiał wówczas promocję zdrowia z szeregiem działań prowadzących do zapewnienia odpowiednich warunków życia, pracy, kształcenia, kultury fizycznej oraz wypoczynku i rekreacji.
Za akt instytucjonalizacji promocji zdrowia uznaje się Kartę Ottawską (Ottawa Charter) uchwaloną w 1986 roku, definiującą promocję zdrowia jako „proces umożliwiający ludziom kontrolę nad własnym zdrowiem oraz jego poprawę przez podejmowanie wyborów i decyzji sprzyjających zdrowiu, kształtowanie potrzeb i kompetencji do rozwiązywania problemów zdrowotnych oraz zwiększanie potencjału zdrowia”.
Karta Ottawska wyróżnia pięć kierunków działań, których podjęcie uznaje się za konieczne dla stworzenia efektywnej strategii promocji zdrowia. Są to:
1. określenie zdrowotnej polityki społecznej w państwie (m.in. poprzez ustalenie i sukcesywną realizację programów prozdrowotnej polityki społecznej, przy zapewnieniu realnych źródeł finansowania);tworzenie polityki Zdrowia Publicznego
2. tworzenie środowisk wspierających zdrowie (osiągane poprzez rozwijanie wiedzy i umiejętności działań na rzecz zdrowia, angażowanie członków społeczeństwa poprzez sieć struktur społeczności lokalnych do aktywnego uczestnictwa w sprawach dotyczących zdrowia);
3. wzmacnianie działań społecznych;
4. rozwijanie umiejętności osobniczych - (indywidualnych)
5. reorientacja świadczeń zdrowotnych (odejście od modelów ekonomiki szpitalnej w kierunku holistycznego ujmowania korzyści zdrowotnych, ekonomicznych i rozwojowych całego kraju).

 
PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE - OGÓLNA KONCEPCJA PROGRAMU:
Koncepcja programu opiera się na budowaniu związku między edukacją przedszkolną a promocją zdrowia w całym środowisku przedszkola. Promocja zdrowia zgodnie z Kartą Ottawską  jest  procesem umożliwiającym zwiększenie kontroli nad swoim zdrowiem w celu jego poprawy.
Po zapoznaniu się z oczekiwaniami wychowanków, rodziców i nauczycieli, biorąc pod uwagę 10 najczęściej wybieranych wskaźników przez ankietowanych oraz treści zawarte w programach obecnie realizowanych w naszej placówce wyłoniliśmy następujące trzy główne obszary priorytetowe, które będziemy realizować w latach 2019 – 2022
Aktywny tryb życia– rok szkolny 2019/2020
Zdrowe odżywianie – rok szkolny 2020/2021
Higiena osobista i otoczenia – rok szkolny 2021/2022
 
Planujemy, aby pierwszy rok  naszych działań w ramach projektu Przedszkole Promujące Zdrowie, upłynął pod hasłem „Aktywny tryb życia”. W tym okresie edukację kierować będziemy tak, by nasi wychowankowie, wykorzystując nabytą wiedzę i umiejętności umieli, w sposób dla siebie skuteczny, działać na rzecz swego zdrowia.  Chcemy, aby powiedzenie „Ruch to zdrowie” funkcjonowało jako swoisty sposób, styl życia.  
Podejmowane przez nas działania będą dotyczyć:
- Kształtowania poczucia odpowiedzialności za zdrowie,
- Umożliwiania dzieciom rozwoju ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniania poczucia ich własnej wartości,
- rozbudzania zainteresowań dzieci własnym zdrowiem – ze szczególnym zwróceniem uwagi na aktywność fizyczną,
- zachęcania do zdrowego stylu życia oraz stworzenia wychowankom realnych i atrakcyjnych możliwości dokonywania zdrowych wyborów
- promowania aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu
- organizacji alternatywnych form spędzania wolnego czasu związanych z aktywnością fizyczną
- wyposażenia w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia
- zapewnienia sprzyjającego zdrowiu środowiska pracy i nauki
- włączania edukacji zdrowotnej do programu nauczania z wykorzystywaniem aktywizujących metod nauczania
Ponadto nasza placówka kontynuować będzie realizację zagadnień mających znaczący wpływ na nasze zdrowie: właściwe odżywianie, higiena zdrowia psychicznego i fizycznego.
 

Zespół Koordynujący 

Aktualności