Ogłoszenia dla Rodziców

Opłata za przedszkole

ZASADY OPŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE

 • Godziny na realizację podstawy programowej: od godz. 8:00 do godz. 13:00 oraz czas na naukę religii, terapię logopedyczną i zajęcia rewalidacyjne są godzinami bezpłatnymi.
   

 • Wysokość opłat za zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne w czasie  wykraczającym poza wyżej wymienione wynosi 1 zł za każdą godzinę.

 

 • Miesięczna wysokość opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole ustalana jest po zakończeniu każdego miesiąca, jako iloczyn stawki godzinowej (1 zł) oraz liczby pełnych godzin faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu pomniejszonej o czas trwania bezpłatnych zajęć.

 

 • Przy ustalaniu odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu w przypadku niepełnych godzin dziennego pobytu przyjmuje się zasadę, że każda rozpoczęta godzina traktowana jest jak pełna.

 

 • Odpłatność za posiłki wynosi:

                 śniadanie: 1,50 zł,

                 obiad: 3,00 zł,

                 podwieczorek: 1,50 zł.

 • Rodzic otrzymuje pisemną informacje o wysokości opłaty do 5 dni po zakończeniu danego miesiąca.

 

 • Opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole należy uiszczać do dnia 15 następnego miesiąca przelewem na rachunek bankowy przedszkola o nr 06 1240 1330 1111 0010 6083 5519 lub gotówką w kasie Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach przy Al. Piłsudskiego 12 w godzinach pracy kasy.

        W treści przelewu należy wpisać: opłata za świadczenia przedszkola/ imię i nazwisko dziecka / za miesiąc………. Za
        termin  dokonania płatności uznaje się dzień wpływu należności na wyżej wymieniony rachunek bankowy lub wpłaty do Kasy
         MCO.

 • Za zwłokę we wnoszeniu opłat przedszkole naliczać będzie odsetki w ustawowej wysokości.

 

 • W przypadku utrzymywania się zaległości finansowych względem przedszkola powyżej 1 miesiąca, dyrektor zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy oraz skreślenia dziecka z listy przyjętych do przedszkola

 

 

 

 


 

 

Aktualności